Wydział Humanistyczny powstał podobnie jak Uniwersytet Szczeciński w 1985 roku. Kontynuuje on tradycje humanistyki szczecińskiej. Jest sukcesorem utworzonej w roku 1969 Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie, przekształconej w roku 1973 w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.
Posiada pełne prawa akademickie. Na Wydziale prowadzone są następujące studia doktoranckie: w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii i filozofii oraz w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki i nauki o polityce.
Wydział Humanistyczny jest największą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego.
Liczy 6 instytutów (Filozofii, Historii i Stosunków Międzynarodowych, Pedagogiki, Psychologii, Politologii i Europeistyki, Socjologii) i 2 katedry (Badań nad Konfliktami i Pokojem, Etnologii i Antropologii Kulturowej).
Obecnie na Wydziale Humanistycznym studiuje blisko 5 tys. słuchaczy na 49  kierunkach (specjalnościach) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Na Wydziale wykłada ponad 200 pracowników naukowo – dydaktycznych, w tym ponad 70 profesorów i doktorów habilitowanych.

Dziekanem Wydziału Humanistycznego wybranym w 2012 roku na kolejną 4–letnią kadencję została dr hab. prof. US Barbara Kromolicka. Godność Prodziekana ds. Nauki piastuje dr hab. prof. US Urszula Chęcińska. Tę samą funkcję w zakresie Kształcenia pełni dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak. Prodziekanem ds. Organizacyjnych i Studenckich natomiast jest dr hab. prof. US Henryk Walczak.

Miarą aktywności naukowej Wydziału Humanistycznego są interdyscyplinarne badania naukowe związane z regionem Pomorza Zachodniego. Obejmują one swym zasięgiem historię, kulturę i edukację, myśl społeczną i polityczną, interkulturowe wychowanie i współpracę transgraniczną, której celem jest wypracowanie uniwersalnych kryteriów oceny działalności kulturowej człowieka żyjącego na pograniczu polsko-niemieckim i we wspólnocie europejskiej.
Drugim aspektem badawczym Wydziału Humanistycznego jest szerokie upowszechnianie treści humanistycznych, propagowanie kultury humanistycznej, prezentacja humanistycznych intencji edukacji, w duchu tolerancji, ku wielokulturowemu dialogowi i ochronie humanitas.
Badania naukowe prowadzone przez poszczególne jednostki organizacyjne wpisują się w zagadnienia szczegółowych subdyscyplin humanistycznych i społecznych.
W ramach działalności wspomagającej badania, a także w celu popularyzowania nauk humanistycznych i społecznych na Wydziale Humanistycznym US organizowany jest cykl wykładów otwartych pod wspólną nazwą „Szczecin Humanistyczny”. Zapraszani są na nie wybitni przedstawiciele nauki z Polski i zagranicy.
Wydział Humanistyczny ze względu na swoje położenie geograficzne wpisuje się od lat w Europejską Przestrzeń Badawczą. Wieloletnie starania pracowników naukowych Wydziału mają związek z koordynacją działalności naukowej na poziomie międzynarodowym i krajowym, wiążą się z realizacją polityki Unii Europejskiej.
Na Wydziale Humanistycznym aktywnie działa Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem”.

Instytutu Pedagogiki

Geneza Instytutu Pedagogiki ma swój początek wraz z powstaniem w 1968 roku Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie. Uczelnia była Filią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i posiadała 4 wydziały: Humanistyczny, Matematyczno- Przyrodniczy, Nauczania Początkowego i Wychowania Fizycznego. Organizatorem i dziekanem Wydziału Nauczania Początkowego był doc. dr hab. Bolesław Sadaj (w latach 1968- 1973). W ramach wydziału powołano 4 zakłady: Pedagogiki (kier. doc. dr hab. B. Sadaj), Psychologii ( kier. doc. dr Kazimierz Suszek), Metodyki Nauczania Początkowego (kier. dr Janina Parafiniuk-Soińska), Wychowania Muzycznego (kier. mgr Krystyna Masojć). Na wydziale kształciło się 198 studentów, studia ukończyło 91 osób. W 1973 roku Wyższa Szkoła Nauczycielska została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która posiadała 4 wydziały: Humanistyczny, Pedagogiczny, Matematyczno-Przyrodniczy i Wychowania Fizycznego.

W 1985 roku powstał Uniwersytet Szczeciński i w ramach Wydziału Humanistycznego rozpoczął działalność Instytut Pedagogiki i Psychologii. Pierwszym dyrektorem Instytutu była doc. dr hab. J. Parafiniuk- Soińska (do 1989 roku). Kolejno funkcję dyrektora Instytutu pełnili: prof.  dr hab. K. Jaskot (lata 1989- 1990), prof. dr hab. F. Bereźnicki (lata 1990- 2000), prof. dr hab. Kazimierz Wenta (lata 2000- 2002), dr hab. prof. US Włodzimierz Krysiak ( lata 2002- 2009), dr hab. prof. US Teresa Żółkowska (od 2009 roku).

http://pedagogika.whus.pl