Posiedzenie KNP PAN i Dziekanów Wydziałów Pedagogicznych, Edukacji i Nauk o Wychowaniu – Inauguracja

Szanowni Państwo – Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, JM Rektorzy i Dziekani Wydziałów Pedagogicznych/Edukacyjnych/Nauk o Wychowaniu/Nauk Pedagogicznych.Po raz kolejny Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, tym razem wraz z władzami Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ma przyjemność zaprosić Państwa do wspólnego posiedzenia, które zaplanowane jest w dniach 25-26 czerwca 2015 roku w Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie.

W programie wspólnego posiedzenia przewidziano dyskusję o kluczowych problemach kształcenia nauczycieli i pedagogów oraz procesu walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego zgodnie
z art. 170 Ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym zobowiązującym uczelnie do jego wprowadzenia do dn. 30 czerwca 2015 r. Będzie to także znakomita okazja do podsumowania czterech lat obowiązywania nowej ustawy o stopniach i tytułach naukowych oraz problemach związanych z jej realizacją w ramach procedur i postępowań awansowych w naszej dyscyplinie.

Biorąc pod uwagę politykę MNiSW oraz MEN w zakresie edukacji powszechnej, kształcenia
i doskonalenia nauczycieli oraz sytuację jednostek uczelnianych współodpowiedzialnych za jakość przygotowywania kadr nauczycielskich i pedagogicznych w Polsce, dyskusja i prezentacja stanowisk wydaje się pilną potrzebą. W jej efekcie powinniśmy przygotować wyraźne stanowisko dla władz obu resortów i dla mediów, podkreślające konieczność zmian w edukacji profesjonalistów z udziałem uniwersytetów, akademii i szkół wyższych o statusie akademickim.

Komitet Nauk Pedagogicznych chce wesprzeć władze jednostek akademickich w kraju, które nie tylko prowadzą kształcenie na kierunku pedagogika/pedagogika specjalna, ale i postępowania awansowe kadr akademickich z dyscypliny pedagogika w tym, by może zastanowić się nad potrzebą uregulowania czy wzmocnienia szans na promocje doktorskie i habilitacyjne dydaktyków przedmiotowych.

Podobnie, jak w poprzednich spotkaniach, nie chodzi o to, by nasze posiedzenie miało charakter konferencji naukowej, lecz by stanowiło forum dyskusji roboczej inspirowanej materiałem przygotowanym przez organizatorów spotkania, zgodnego z zaproponowaną problematyką. W związku z powyższym wdzięczni będziemy za nadesłanie wszelkich sugestii i propozycji zagadnień, które zdaniem Państwa są szczególnie istotne.

Wartością dodaną wspólnego posiedzenia będzie wzmocnienie integracji naukowego środowiska pedagogicznego oraz czas relaksu w pięknym i przyjaznym mieście Szczecin, o co zadbają gospodarze.

Zwracam się wraz z prof. USz dr hab. Barbarą Kromolicką, zarazem członkiem KNP PAN i dziekanem Wydziału Humanistycznego US, która przyjęła zadanie organizacji spotkania, z gorącą prośbą o zgłoszenie przez zainteresowanych gotowości uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. Nadmieniamy, że poza bezpośrednimi adresatami posiedzenia miło nam będzie gościć także Prodziekana Wydziału. Wdzięczni będziemy za wstępne zadeklarowanie swojego udziału do dn. 15 marca 2015 r. z uwagi na konieczność dokonania rezerwacji i wynegocjowania cen w miejscach hotelowych (tel. 601872490; m.kowalski@ipp.uz.zgora.pl).

We wszystkich sprawach organizacyjnych będzie się z Państwem kontaktował członek KNP PAN – sekretarz dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ. (tel. 601872490; m.kowalski@ipp.uz.zgora.pl).

Wszelkich informacji dotyczących udziału w planowanym posiedzeniu udzielać będzie także Kierownik Dziekanatu Wydz. Humanistycznego Pani mgr Urszula Kosińska 91/4443235; whus@whus.pl

(Ramową struktura spotkania, która ułatwi zaplanowanie pobytu w Szczecinie).

Nadmieniamy, że organizatorzy tego posiedzenia nie dysponują budżetem na pokrycie kosztów Państwa delegacji, gdyż Komitet Nauk Pedagogicznych PAN nie posiada w strukturze PAN własnego budżetu. Prosimy o wyrozumiałość i gotowość uwzględnienia tej kwestii w swoich jednostkach.

 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. USz dr hab. Barbara Kromolicka

Przewodniczący KNP PAN

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski